Projekty jsou realizovány s finanční podporou hlavního města Prahy

ZOS096/001 _ Komunitní rehabilitační program pro osoby po poškození mozku

Realizace projektu spočívá v poskytnutí komunitního rehabilitačního programu pro osoby po získaném poškození mozku (úrazy mozku, cévní mozkové příhody, mozkové nádory a další – dále jen ZPM) a byl zaměřen zejména na podporu a rozvoj kognitivních, exekutivních, fyzických a komunikačních schopností lidí po ZPM, řešení potřeb a problémů těchto osob s cílem zlepšení jejich zdravotní, duševní a sociální situace.

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

ZOS096/002 _ Ergoterapie a fyzioterapie osob po poškození mozku ve vlastním sociálním prostředí

Projekt Ergoterapie a fyzioterapie osob po poškození mozku ve vlastním sociálním prostředí se zabývá komplexní rehabilitací osob po poškození mozku v jejich domácím nebo sociálním prostředí prostřednictvím služeb ergoterapeuta a fyzioterapeuta tak, aby klientům bylo umožněno dosáhnout pro ně co nejvyšší možné míry soběstačnosti v běžných denních činnostech. Toto je důležité zejména v případech, kdy klient není schopen docházet do zdravotnického zařízení, nebo nemá dostatečnou podporu rodiny. Program terapie je vytvořen tak, aby umožňoval výkon každodenních úkonů a adaptaci v prostředí ve kterém osoba žije, pracuje a společensky se stýká. Jako příklad lze uvést nácvik dovedností a používání kompenzačních pomůcek, které usnadňují provádění úkonů sebeobsluhy, snižují bariéry prostředí.

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

ZOS096/003 _ Rekondiční pobyt pro osoby po poškození mozku

Projekt je zaměřen na rehabilitační a rekondiční cvičení mimo vlastní sociální prostředí, které je doplněno dalšími volnočasovými a společenskými aktivitami, např. vycházky, společenské hry. Rekondiční pobyt navazuje na celoroční rehabilitační programy pro osoby po poškození mozku. Rekondiční pobyt působí pozitivně na sociální kontakty ve skupině účastníků a rozvíjí jejich zručnosti při přípravě a organizaci aktivit. Tímto způsobem si zlepšují funkce a schopnosti, které jsou poraněním mozku často poškozeny. Cílem rekondičních pobytů není poskytnout pasivní terapeutickou péči, ale aktivní zapojení klientů a zejména rehabilitaci poškozených složek. Pod vedením terapeuta se do přípravy všech aktivit klienti zapojují dle svých možností.

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

ZOS096/004 _ Edukační, informační a poradenský servis pro pečující o osoby po poškození mozku

Projekt je zaměřen zejména na poskytování bezplatného poradenství týkající se problematiky získaného poškození mozku a následné péče o osoby po poškození mozku, možnosti rehabilitace, poradenství z oblasti sociálních a právních otázek, prevence poškození mozku. Projektem zabezpečujeme informační a edukační servis pro pečující osoby i širokou veřejnost. Aktivity projektu probíhají dlouhodobě a vzájemně se doplňují s ostatními rehabilitačními programy.

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022


Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM

Operační program Zaměstnanost

Cerebrum poskytuje podpůrnou síť podpory pro neformální pečující o osoby po poškození mozku.

Projekt je financován z prostředků Evropské Unie.

Číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272

Doba realizace projektu: 9/2019 – 06/2022
Hlavní řešitel: Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

Projekt se zaměřuje na systémové řešení problémů neformálních pečujících o osoby po získaném poškození mozku (ZPM). Cílem projektu je vybudování sítě čtyř poraden, svépomocného centra, peer programu a vzdělávacího programu pro pečující osoby. Těmito aktivitami projekt docílí celkového zlepšení sociální a psychické situace osob po ZPM a udržitelnějšího zapojení pečujících osob. 


Evropská spolupráce a inovativní partnerství pro podporu sportovní aktivity osob po mozkové příhodě

Erasmus +

01/2020 – 03/2022

Cerebrum je součástí mezinárodního výzkumného týmu, jehož cílem je vývoj, implementace a přenos inovativních postupů souvisejících s fyzickou aktivitou zvyšující zdraví u křehkých jedinců, jako jsou pacienti po mozkové příhodě.

Naši partneři jsou aktéři ve sportu, rehabilitační centra, zdravotnická fakulta, sociální sdružení a skupiny profesionálních pedagogů z Chorvatska, Itálie, Lotyšska a Řecka.

Chcete vědět více? Navštivte webové stránky projektu European collaborative and innovative partnership to promote physical activity after stroke event MY WAY!


Srovnávací zpráva následné péče pro osoby s afázií v partnerských zemích

Norské fondy

09/2019 – 11/2019

Srovnávací zpráva na téma péče o osoby s afázií v Norsku a v České republice s cílem najít v obou zemích společné přenositelné postupy a vzájemná obohacení v možnostech následné péče o tuto skupinu pacientů.


Výzkum dostupnosti rehabilitace a služeb pro občany po poranění mozku v České republice

10/2008 – 03/2009

Výzkum byl zaměřený na zjištění zkušeností osob po poranění mozku s dostupností rehabilitace, podpory a služeb. Byl realizován od října 2008 do března 2009. Samotnému kvantitativnímu sběru dat pomocí dotazníků předcházel kvalitativní sběr dat pomocí rozhovorů, který se zaměřil na celkové zkušenosti a změny životního stylu osob po poranění mozku