Edukační, informační a poradenský servis pro pečující o osoby po poškození mozku

Projekt DOT/82/03/002362/2023
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora pečujících o osoby se získaným poškozením mozku a zkvalitnění jejich informovanosti včetně nabídky možností následné terapie formou vzdělávání a odborného poradenství. Dílčími cíli projektu je poskytování odborného a psychosociálního poradenství, vzdělávací a poradenské aktivity, orientace na trhu práce a volby vhodného zaměstnání, zvyšování osobní motivace pro další osobní rozvoj a snižování sociální izolace a závislosti, obnova znalostí a zručností, získání nových znalostí pečujících, upevňování psychického a fyzického zdraví pečujících.

Rekondiční pobyty pro osoby po poškození mozku

Projekt DOT/81/01/001784/2023
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Projekt je zaměřen na rehabilitační a rekondiční cvičení mimo vlastní sociální prostředí, které je doplněno dalšími volnočasovými a společenskými aktivitami, např. vycházky, společenské hry.

Rekondiční pobyty mají důležitý význam při rehabilitaci osob po poškození mozku. Doplňují dlouhodobou, cílenou rehabilitaci jak kognitivních tak fyzických funkcí, která přispívá ke zvyšování kvality života a soběstačnosti osob po poškození mozku. Zároveň rekondiční pobyty působí relaxačně a podpůrně na rodinné příslušníky, kteří se starají o tyto postižené a sami mají z takto nadměrné a dlouhodobé psychické a fyzické zátěže zdravotní a sociální problémy. V čase konání rekondičních pobytů se pečujícím nabízí prostor pro relaxaci, sociální kontakty a zájmy a tím se zvyšuje jejich připravenost a motivace poskytovat tuto péči v následujícím období. Program reaguje na veškeré problematické oblasti osob se ZPM a to omezení v oblasti fyzických, kognitivních, sociálních i duševních funkcí. Cvičení, které se účastníci naučí na rekondičním pobytu, je možné aplikovat i v domácím prostředí. Tím má rehabilitace pro účastníky vedle léčebného a preventivního účinku i edukační charakter.

Komunitní rehabilitační program pro osoby po poškození mozku

Projekt DOT/81/01/001783/2023
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života osob se získaným poškozením mozku (ZPM) prostřednictvím pravidelných edukačních a rehabilitačních aktivit, podporujících zlepšení jejich fyzického a psychického stavu a na odbourání sociální izolace. Je zaměřen na podporu a rozvoj kognitivních, exekutivních, fyzických a komunikačních schopností osob se ZPM a jejich rodin, pomáhá řešit jejich potřeby v oblasti zdravotní, duševní a sociální. Pro dosažení pokroku a jeho udržení je důležitou součástí dlouhodobá intenzivní rehabilitace. Běžné zdravotní služby tyto požadavky neodkážou dostatečně naplnit a navíc se k získaným omezením přidružují potíže sekundárního charakteru způsobené předchozí neaktivitou. Projekt proto reaguje na tuto situaci, která se navíc zhoršila opakovanou izolací z důvodu pandemie Covid-19, a poskytuje komplexní služby vedoucí k obnovení a rozvoji poškozených funkcí, včetně edukace nutné k prevenci sekundárních komplikací.