Projekt 2023/CAU/PVP/054/MZDR 29373/2022/CAU
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Cílem projektu byla realizace celostátní osvětové kampaně zaměřené na rizika onemocnění mozku. Kampaň byla zaměřena na ekonomicky aktivní střední generaci blížící se rizikovému věku pro poškození mozku. V rámci kampaně bylo provedeno dotazníkové šetření mapující znalosti veřejnosti v oblasti získaného poškození mozku. Cílová skupina byla též upozorněna na konkrétní dopady poškození mozku na individuální a rodinný život. Vytvořili jsme edukační materiály podporující aktivní informovanost o prevenci a předcházení poranění mozku. Zajistili jsme výrobu a odvysílání TV pořadu a audiovizuálního spotu, které byly vysílány na stanicích TV Praha a TV Brno. Projekt byl představen také aktivní formou na promo akcích. Dílčími cíli projektu bylo statistické vyhodnocení dotazníků a formulování závěrů formou analýzy, dále zvýšení povědomí a zlepšení informovanosti o aktivitách Cerebra jako hlavního aktéra osvětové kampaně a zároveň unikátního realizátora podpory osob se získaným poškozením mozku. Do projektu byly zapojeny osoby se získaným poškozením mozku, které zprostředkovaly vlastní zkušenosti s poraněním mozku.

TV pořad a TV spot:

TV Spot – Chraň svou hlavu v davu

TV pořad Moribundus – O projektu Chraň svou hlavu v davu a o činnostech Cerebra

Analýza znalostí veřejnosti v oblasti získaného poškození mozku:

Edukační leták o úrazech hlavy: