Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku

Fondy EHP 2014-2021 – Program Zdraví >

Projekt ZD-MGS3-005
Doba realizace projektu: 03/2022 – 03/2024

Projektem CEREBRUM naplňuje své dlouhodobé cíle: profesionalizací dlouhodobě stabilizovat rozsah a kvalitu péče, pomoci a služeb poskytovaných cílovým skupinám. Spolu s profesionalizací projektového řízení a fundraisingu spustíme osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci poškození mozku.

První klíčovou aktivitou je vytvoření tří nových pracovních pozic v rámci CEREBRA, jež zajistí vyšší míru personální, organizační a finanční stability jako podmínky pro udržitelnost organizace, její systematický rozvoj, rozšiřování i zkvalitňování poskytovaných služeb, a také pro realizaci osvětové kampaně.

Druhou klíčovou aktivitou je osvětová kampaň MP3 (Mozek: prevence – pomoc – péče), která zasáhne dosud neoslovenou cílovou skupinu: ekonomicky aktivní střední generaci, blížící se rizikovému věku. Dojde k propojení komunikace na bázi médií (televizní pořady, spoty, tištěná i online periodika, sociální sítě) s aktivní účastí na významných osvětových akcích.

Výsledkem projektu bude dokončení profesionalizace CEREBRA jako významné pacientské organizace, jejíž pomoc osobám po poškození mozku je v ČR nezastupitelná. Dojde ke zvýšení povědomí vybraných cílových skupin o možnostech a důležitosti prevence cévních mozkových příhod, ale i o možnostech řešení jejich následků na úrovni jednotlivců, rodin i celé společnosti.

Výstupy projektu:

MP3 – mozek: prevence, pomoc, péče

Tisková zpráva k zahájení projektu

Příběh Marušky – poranění mozku