Projekt TL04000057 v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA TA ČR
Doba realizace projektu: 10/2020 – 09/2022
Hlavní řešitel: Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.
Další účastník: SOLIDITA s.r.o.

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob trpících širokou škálou cerebrovaskulárních chorob, Alzheimerovou chorobou, demencí a příp. dalšími projevy geriatrické křehkosti (frailty). Jedná se zpravidla o lidi, kteří již prodělali závažné choroby či úrazy, při nichž využili široké spektrum zdravotní péče (zdravotnická záchranná služba, pohotovostní služby, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní a následná lůžková péče). Následně využívají služby systému primární či speciální ambulantní péče, dispenzární péče, lázeňské léčebné
rehabilitační péče, sociálních služeb atd. Při výpadku této péče tato cílová skupina trpí zásadním zhoršením zdravotního stavu a sociální deprivací. Není přitom relevantní, zda výpadek péče je způsobený objektivně nedostupností dané péče (uzavření některých zařízení či dočasná omezení jejich provozu), nebo subjektivně vnímanými bariérami na straně pacientů, resp. klientů (obavy vycházet ven, nebýt v kontaktu s jinými lidmi, nedostatek informací či nepřesné informace, jak se správně chovat atd.). Tyto důvody budou v rámci projektu analyzovány, a to jak na straně poskytovatelů služeb, tak na straně uživatelů. Projekt směřuje ke zvýšení resilience cílových skupin. Kromě analýzy a návrhu změn formálních systémů (poskytování zdravotnických a sociálních služeb) se zaměří i na roli dalších poskytovatelů veřejných služeb (zejména na úrovni místní správy), neformálních komunit a místních společenství při zvládání krizových situací (dobrovolnictví, sousedská výpomoc atd.). Kromě zkušeností z průběhu stávající pandemie COVID-19 v ČR budou analyzovány i příklady ze
zahraniční, a to i z jiných, rozsahem a trváním srovnatelných krizí.

Projekt je rozdělen do dvou etap:

  1. Výstup první etapy projektu je zaměřen na detailní analýzu příčin a dopadů krizové situace na cílové ohrožené skupiny, na dopady ve zdravotní péči, v oblasti sociálních služeb, dalších veřejných služeb a na celkovou kvalitu života. Výstup druhé etapy projektu navrhne prakticky uplatnitelná doporučení ke zvýšení odolnosti cílových skupin ve formě výzkumné zprávy a sady nástrojů (tzv. toolkit).
  2. Hlavním finančním podporovatelem projektu je Technologická agentura ČR, organizační složka státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Výstupy projektu: