Mohlo by se na první pohled zdát, že poranění mozku a právo spolu nemají nic společného, ale opak je pravdou. Často je to společně s lékařskou péčí právě právo, které poraněné zajímá. Zejména pokud je poranění mozku důsledkem dopravní nehody, pracovního úrazu atp.

Základní právní úprava

Občanský zákoník (OZ)

Dle § 2956 OZ vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

Způsob a výše přiměřené náhrady je nutno určit tak, aby byly odčiněny i okolnosti, které jsou hodné zvláštního zřetele (§ 2957 OZ). Jde o úmyslné způsobení újmy, zvláště způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného, nebo újma motivována snahou o diskriminaci poškozeného pro jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ apod.

Samotná úprava náhrady újmy na zdraví:

§ 2958: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

§ 2959: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Zákoník práce (ZP) k pracovnímu úrazu

Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 271k – § 271u) ZP

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Nároky při odškodnění pracovního úrazu (druhy náhrad):

 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
 • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
 • náhrada věcné škody,
 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance:

 • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalých,
 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých,
 • náhrada věcné škody (přísluší dědicům zaměstnance).

Jak si najít právníka

Člověk, který utrpěl poškození mozku (nebo pozůstalí, kterým příbuzný na následky poranění mozku podlehl) , velmi často nemá dostatečné povědomí o tom, 

 • na co má v rámci odškodnění nárok,
 • na koho se obrátit,
 • jak ve věci postupovat,
 • jaké podklady kdy předložit. 

Nezáleží přitom na tom, jak k získanému poškození došlo – mohlo to být např. 

 • při dopravní nehodě,
 • při výkonu práce 
 • při pochybení lékařů v rámci poskytování zdravotní péče,
 • nebo i při běžném občanském životě (např. při sportu nebo napadení zvířetem).

V jakémkoli z výše uvedených případů je na místě kontaktovat odborníka (právního zástupce), který vám pomůže vyznat se ve vašich nárocích a získat odškodnění od toho, kdo je odpovědný – tedy od toho, kdo škodu způsobil. Toto se týká i pozůstalých pokud váš člen rodiny zemřel v důsledku poškození mozku.

Vámi vybraný právní zástupce nejprve zhodnotí vzniklou situaci, následně rozhodne o tom, kdo všechno je za ni odpovědný a začne podnikat právní kroky k tomu, abyste mohli obdržet odškodnění v plné výši a co možná nejdříve.

A jak si vybrat „správného“ právního zástupce? 

Pokud nemáte doporučení od známých ani žádnou jinou zkušenost, je třeba zapátrat na vlastní pěst. Níže naleznete pár tipů, které by vám mohli pomoci:

 1. Databázi všech advokátů působících v České republice naleznete na stránkách České advokátní komory – www.cak.cz – po rozkliknutí vám stránky nabídnou vyhledávací formulář – bohužel ve formuláři nenaleznete specializaci náhrada škody na zdraví, tak je potřeba jít přes specializaci občanské právo a případně pokud je poškození mozku spojeno s pracovním úrazem, tak specializaci pracovní právo.
 1. V České republice existuje řada advokátů, kteří se specializují na případy náhrady škody na zdraví – nejlepší je však vždy doporučení někoho kdo službu již čerpal než pouhé vyhledání na internetu. Advokát musí být na náhradu škody na zdraví specializovaný, musí ji aktivně umět vymáhat – nestačí, že je to váš známý, který si kvůli vám paragrafy přečte. Trošku se to dá srovnat s lékařem. Když máme něco s mozkem, jdeme za specialistou neurologem, a ne například za očním lékařem, který by si o mozku něco přečetl v odborných knihách. 
 1. Důležité je věnovat pozornost formě odměny, kterou si advokát za práci pro vás řekne. 
 • V případě náhrady škody na zdraví je častou formou odměny určité procento (obvykle 10-25 %) odvislé od vymožené částky. Pokud odškodné advokát nezíská, za služby mu nic nezaplatíte.  Pozor, vždy zjišťujte, zda advokát je rovněž plátcem DPH, tak by se vám pak částka jeho odměny podstatně navýšila.  Vhodné je se domluvit, zda vám stejné procento bude advokát účtovat, pokud vám vymůže zaplacení vašich výdajů – například na zakoupení pomůcky, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Zde lze doporučit se domluvit na nižším procentu.
 • Může jít i o smluvní odměnu určenou buď podle hodin, které advokát na případu stráví, nebo úkonovou sazbu, kdy se platí jednotlivé úkony (např. podání žaloby k soudu, dopis pro pojišťovnu atp.). Zde lze doporučit, aby bylo vyžádáno před poskytnutím služby její nacenění – tedy kolik budou jednotlivé úkony stát, nebo jakou maximální částku budete povinni advokátovi zaplatit. 
 1. Pozornost věnujte i smlouvě o spolupráci, kterou s advokátem uzavíráte. Musí tam být uveden nejen předmět služby, ale i jak bude vyúčtovávána odměna. Advokát vás po uzavření smlouvy požádá o podpis plné moci. Plnou moc nepodepisujte dříve, než se na všem s advokátem domluvíte. Pokud vám advokát nevyhovuje, můžete plnou moc vypovědět – ale počítejte s tím, že mu budete muset zaplatit za úkony, které již učinil. Ve smlouvě by měla být rovněž stanovena odměna advokáta při vypovězení smlouvy.
 1. Pomoc ve věci náhrady újmy na zdraví poskytují i různé specializované poradny, které celý proces odškodnění zaštiťují a externě spolupracují s advokáty a znalci z oboru zdravotnictví. 
 1. Cerebrum nechce jakéhokoliv právního zástupce doporučovat, ale pokud jste (nebo byli) s někým spokojeni a pomohl vám, prosím informujte nás na emailu: info@cerebrum2007.cz a my kontakt dále postoupíme těm, kteří si právníka  hledají. Samozřejmě v anonymizované formě.

Odborné články

Požádali jsme advokátní kanceláře specializující se na odškodňování, aby našim členům poradili prostřednictvím odborných článků, které pro Vás v této sekci zveřejňujeme. Cerebrum sice neručí za jejich obsah, ale věří, že tyto odborné články Vám mohou pomoci alespoň v základní orientaci. Pro detailnější rady však bude potřeba konzultovat již přímo s advokáty.

Poranění mozku při autonehodě a právo na odškodnění

Publikováno 7. 6. 2022

Stáhnout PDF

Postup při vzniku vážného poškození zdraví porušením povinností jiného subjektu

Publikováno 15. 12. 2022

Stáhnout PDF

Odškodnění při poškození zdraví po dopravních nehodách, pracovních úrazech, apod

Publikováno 11. 8. 2023

Stáhnout PDF