Naše poslání a cíle

Jsme pacientská nezisková organizace působící od roku 2007, která sdružuje občany, kteří utrpěli poškození mozku (cévní mozkové příhody, traumata, nádory mozku či jiné poškození) jejich rodinné příslušníky i pečující.

Hlavním cílem je poskytovat v této oblasti poradenstvízvyšovat tak povědomí veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. V poradně pomáháme v nelehkých životních situacích – po telefonu, emailem ale nejraději osobně. Předáváme praktické rady, sdílíme cenné zkušenosti a někdy prostě jen nasloucháme.

Mapujeme služby, které jsou určené lidem po poranění mozku. Také poskytujeme skupinový trénink paměti a dalších kognitivních funkcí, skupinový kondiční trénink fyzických funkcí, logopedické konzultace, psychologické konzultace i svépomocné komunitní aktivity.

Provozujeme pro tyto osoby komunitní centrum – bezpečné místo pro každého. Prostor pro vzájemnou motivaci a podporu. Prostor, kde chceme dát každému ten pocit, že na to není sám.

Naším cílem je kromě servisní činnosti také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny nedostatky a byla naopak zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům.

Jsme pacientskou organizací podle ustanovení § 113f odst. 3 zákona o zdravotních službách.

Naši členové

Našimi členy jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech hlavy (nehody, pády při sportu a podobně) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob.

Snažíme se poskytovat rady a pomoc také rodině člena, jeho pečovatelům a příbuzným.

Proč jsme potřební

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek. Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčeben nebo ústavů pro osoby s postižením. Tato zařízení jim však nejsou určena a ani jim nejsou schopna nabídnout adekvátní pomoc.

Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin.

V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky. Naše pomoc je z části hrazena také členy.

Náš tým

Eva Sušická

ředitelka

E-mail: reditel@cerebrum2007.cz

Ing. Iva Veselá

finanční manažerka

E-mail: finance@cerebrum2007.cz

Mgr. Barbora Veselá

koordinátorka projektů

E-mail: barbora.vesela@cerebrum2007.cz

Mgr. Gabriela Balabánová

zdravotní poradkyně

E-mail: gabriela.balabanova@cerebrum2007.cz

Mgr. Chipo Malambo

ergoterapeut

E-mail: chipo.malambo@cerebrum2007.cz

Marie Jandušíková

manažerka komunity

E-mail: marie.jandusikova@cerebrum2007.cz

Mgr. Tereza Hrudová

logopedická poradkyně

E-mail: info@cerebrum2007.cz

Logo Cerebrum, Asociace osob po získaném poškození mozku

PhDr. Mgr. Vladana Vasková

psycholožka

E-mail: vladka.vaskova@cerebrum2007.c

Logo Cerebrum, Asociace osob po získaném poškození mozku

Ing. Eva Kubánková

ergoterapeutka

E-mail: e.kubankova@seznam.cz

Mgr. Simona Kadlíčková

peer konzultantka

E-mail: simona.kadlickova@cerebrum2007.cz

Správní rada asociace

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

předsedkyně správní rady

Partnerka ve společnosti Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. Matka syna po ZPM, věnuje se pracovněprávní agendě a efektivní podpoře pro klienty, supervizi nad poradnou, rozvoji webových stránek Cerebra a marketingu.

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.

místopředsedkyně správní rady

Socioložka a psychoterapeutka. V posledních 10 letech se profesně zabývá psychoanalytickou psychoterapií. Jako členka Cerebra a jeho správní rady pomáhá svými zkušenostmi a znalostmi ke zlepšení postavení Cerebra jako aktéra zastupujícího osoby s poškozením mozku a jejich pečující.

MUDr. Dagmar Součková

místopředsedkyně správní rady

Neuroložka, jednatelka ve společnosti Sonolab s.r.o. Pracuje v Iktovém centru Nemocnice Na Homolce, je členkou Výboru Cerebrovaskulární sekce české neurologické společnosti, má zájem o provázanost akutní a následné péče, což je dlouhodobý problém. Zaštiťuje Cerebrum po odborné stránce.

Mgr. Jaromíra Kotíková

členka správní rady

Ředitelka a analytička Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Profesně se dlouhodobě věnuje sociálním tématům. Ve své pracovní praxi participovala na více než stovce projektově řešených výzkumů. V rámci správní rady Cerebra dohlíží a kontroluje realizované projekty, a to zejména po finanční stránce.