CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.


Našim posláním je přispívat k porozumění
problematice poranění mozku, poskytovat informace
a zejména podporovat občany, kteří utrpěli
traumatické či jiné poškození mozku,
jejich rodinné příslušníky a pečující.

Zahájili jsme projekt podpůrné sítě pro pečující o osoby po poškozeni mozku 

Cerebrum  poskytuje podpůrnou síť podpory pro neformální pečující o osoby po poškození mozku.

Pro více informací klikněte ZDE 

Projekt je financován z prostředků  Evropské Unie. Číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272

Stanovisko správní rady asociace Cerebrum k informacím uvedeným na serveru Aktuálně.cz ze dne 1.10.2021

Cítíme se  být hrubě poškození tímto způsobem mediální manipulace a dehonestace, která uráží a poškozuje konkrétní lidi, pracující ve prospěch CEREBRA aniž by se autor článku zaobíral obsahovým významem projektu či jeho přínosu pro lidi po získané poškození mozku.

V rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA vyhlášené TA ČR jsme podali a následně uspěli s projektem Zvýšení odolnosti specifických ohrožených skupin při výpadku zdravotních a sociálních služeb (ZODOS).
Projekt souvisí s prokázanými a zjevnými výpadky či omezeními péče, které způsobily a způsobují významné zhoršení zdravotního stavu a sociální frustraci méně odolných, tzv. křehkých skupin obyvatel. U klientů Cerebrum  s poškozením mozku například došlo k značnému zhoršení zdravotního stavu poté, co byla vlivem pandemie přerušena  námi poskytovaná domácí rehabilitace.
Více o projektu se dočtete na našich webových stránkách zde

V řešitelském týmu uvedeného projektu za naši organizaci je 8 řešitelů, z nichž – s jejich souhlasem – uvádíme jmenovitě 3 řešitele, kteří jsou dehonestováni ve zmíněném článku a  upřesňujeme jejich aktivity a dlouhodobé zapojení v Cerebru:


 Ing. Mirka Kortusová je členkou Cerebra od roku 2009, od roku 2012 je předsedkyní správní rady. Vždy se nad rámec svých povinností předsedkyně zapojovala do běžného chodu organizace, prezentovala Cerebrum navenek, účastnila se aktivit pořádaných Cerebrem, a to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu.


 PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. je členem Cerebra od roku 2014, v letech 2015 - 2017 vykonával funkci člena správní rady, taktéž bez nároku na jakoukoliv odměnu. Vždy se snažil             Cerebrum prezentovat a působit ve veřejném prostoru v jeho prospěch a pro jeho zviditelnění.


 PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. je členem Cerebra od roku 2020, od roku 2021 vykonává funkci člena kontrolní komise.

Součástí procesu podání žádosti bylo i vyžádání a doložení tzv. Letter of Intent, čili dopisu vyjadřujícího vůli aplikačního garanta seznámit se s výsledky projektu a případně je využít ve své praxi.  Takový dopis je nedílnou součástí všech projektových žádostí a z principu by se mělo jednat o organizaci, která má danou problematiku v působnosti. V tomto případě se zcela přirozeně jednalo i o MPSV a tudíž toto vnímáme pozitivně, ve smyslu zájmu MPSV poznatky projektu aplikovat v praxi a nikoli, jak naznačuje autor, jako možné korupční či klientelistické jednání. Jelikož se v projektu zaměřujeme konkrétně na dvě městská prostředí (MČ Praha 7 a Jablonec nad Nisou), obdrželi jsme Letter of Intent také i od nich.

Mrzí nás tato manipulace fakty a vzhledem k tomu, že vyznění článku je natolik negativní a dehonestující proti označeným třem řešitelům projektu ZODOS a poškozuje tak i organizaci CEREBRUM, zvažujeme další kroky.

Příběhy našich klientů 

Rozhovor s pečující maminkou o tom, proč se k nám do Cerebra s dcerkou Adélkou vracejí už třetím rokem.

Adélka dochází na tréninky kognitivních funkcí a tréninky paměti. Tyto tréninky jsou otevřené všem, kdo po poškození mozku chtějí  zlepšit svůj stav. Více informací naleznete ZDE

Podzimní program v Cerebru

Zveme vás na náš bohatý podzimní program svépomocných skupin.

Svépomocné skupiny se konají každý čtvrtek od 13:00 v prostorách Cerebrum v Karíně.

Přijďte pobýt a popovídat si při tvoření o vašich starostech a věcech které vás možná trápí. Naši kolegové jsou připraveni naslouchat a popřípadě poradit touto neformální cestou v příjemném prostředí. Navíc si odnesete vlastní výrobek.

K dispozici je také malé občerstvení.

Na akce se nemusíte registrovat, ale budeme rádi, když nám dáte vědět, že přijdete na email info@cerebrum2007.cz

Během akcí dodržujeme platná hygienická opatření a pro vstup je třeba se prokázat ukončeným očkováním, potvzením o prodělání onemocnění nebo negativním PCR testem.

Těšíme se na vás!

Tým Cerebrum
POMOZTE NÁM s Darujme.CZ

Na portále DARUJME.CZ máme nový projekt pro podporu našich pacientů, kteří budou potřebovat dohnat zameškaný čas v terapii. Podpořte je formou předplatného domácí terapie. 

Pro více informací klikněte ZDE 

Děkujeme, že s námi pomáháte!

OZVĚTE SE:

O NÁS ANEB KDO JSME?


NAŠE CÍLE

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a mapujeme služby, které jsou určené lidem po tomto poranění. Také provádíme vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii u klientů v domácím prostředí.
Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny tyto nedostatky a zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům

Proč jsme potřební 

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku  je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek.  Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčebnách, nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tento typ zařízení jim nicméně nejsou ani určeny ani jim nejsou schopny nabídnout adekvátní pomoc. Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin. V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky. Naše pomoc je z části hrazena také klientem.


NAŠi klienti

Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klineta, jeho pečovatelům a příbuzným.

Novinky

Aktuality z našeho sdružení

Mezinárodní spolupráce SAFE ( Stroke Alliance for Europe): Zapojení osob po cévní mozkové příhodě do výzkumné studie

Rok 2020 byl pro lidi na celém světě obtížným rokem a měl negativní dopad na provádění klinických výzkumných studií v Evropě.
Stroke Alliance for Europe se chtěla dozvědět od účastníků EU výzkumné studie, proč souhlasili se zapojením do tohoto důležitého projektu.

ZDE naleznete rozhovor s klientem, který účastnil klinické studie společnosti PRECIOUS, která zkoumá užívání běžných léčiv k léčbě komplikací cévní mozkové příhody v překladu do českého jazyka


SVDS@Target – Společnost se zaměřením na prevenci cévní mozkové příhody a demence

SVD (small vessel disease) je onemocnění malých cév. Ovlivňuje malé tepny v mozku a odpovídá za většinu případů hemoragické (krvácivé) cévní mozkové příhody, čtvrtiny ischemických (blokujících) cévních mozkových příhod a přispívá k nejméně 40% případů demence. V současné době pro SVD neexistuje žádná léčba a samotné onemocnění je pochopené pouze zčásti.Tento projekt zkoumá společné faktory u mnohočetných onemocnění SVD a pokouší se vyvinout nové způsoby léčby konkrétních onemocnění, která následně vedou k demenci a mozkové mrtvici.

Rozhovor s pacientkou ve věku 70 let, která se účastnila studie SVDS ve Skotsku, naleznete ZDE


Mezinárodní tým projektu zpracoval první výsledky výzkumného projektuna téma zapojení osob se získaným poškozením mozku (jako je například mrtvice) do sportovních aktivit.

Projekt MY WAY je financován z programu ERASMUS+ SPORT a jeho součástí jsou různé organizace a osobnosti z oblasti sportu i mimo něj (rehabilitační střediska, lékařské fakulty, kulturní a společenská sdružení, skupiny profesionálních pedagogů) z Chorvatska, České republiky, Řecka, Itálie a Litvy. Partneři byli vybráni z různých evropských zemí a ze zeměpisně různorodých oblastí v EU tak, aby byl zajištěn skutečně nadnárodní přístup k projektu. Partneři zapojení do projektu přinášejí různé kulturní zkušenosti, které se posuzují a analyzují v rámci projektových dat. Účelem projektu je rozvíjet, zavádět a předávat inovační postupy související s fyzickou aktivitou, která posiluje zdraví u oslabených jedinců, jako jsou pacienti po CMP.

ZDE naleznete abstrakt se základními informacemi a zjištěními v překladu do českého jazyka.

1.11.2021  Projekt je ve své třetí fázi, ve které se zaměřujeme na využití nabytý zjištění a vytvoření deseti tzv. zlatých pravidel pro osoby po mrtvici, které chtějí zahájit běžné chození do posiloven a fitnes zařízení a deseti pravidly pro trenéry a kouče těchto zařízení. Publikovaný článek o této aktivitě naleznete ZDE 

28.12. 2020

Každý partner identifikoval osvědčenou praxi
v oblasti projektu a prozkoumával ve své
zemi podporující a potlačující faktory fyzické
aktivity a cvičení u pacientů po CMP, a to
prostřednictvím analýzy úspěšných a
neúspěšných místních zkušeností a na
základě širokého literárního přezkumu
mezinárodních publikačních databází
k nalezení nákladově efektivních a
použitelných řešení

ZDE naleznete abstrakt druhé fáze výzkumu, kde postupy osvědčené praxe byly shromážděnyprostřednictvím přezkumu literaturymezinárodních publikačních databází apřímo z partnerských zemí prostřednictvímjejich vlastního výzkumu.


Kulatý stůl CEREBRUM - situace v péči o pacienty v době koroviru a její dopad na zdraví osob po CMP a ZPM

Dne 1.7.2020 jsme uspořádali debatu kulatý stůl na téma Nouzový stav a péče o „necovidové“ pacienty: aktuální problémy a výzva pro budoucnost Nouzový stav v souvislosti s epidemií koronaviru bohužel narušil i naši činnost a péči o pacienty a jejich rodinné příslušníky. Také náš segment klientů byl postižen jejím výpadkem v důsledku koncentrace zdravotnických sil a prostředků na eliminaci epidemie. Pouhé dva měsíce stačily k tomu, aby u řady pacientů došlo ke zhoršení zdravotního stavu a deprivaci ze sociálního odloučení. Proto je z našeho pohledu důležité provést reflexi toho k čemu došlo a diskutovat o tom, jak v případných budoucích krizích zajistit rovnoměrnou péči o všechny chronicky nemocné a ohrožené pacienty

Tisková zpráva

Rozdíly v péči o afatiky v Norsku a České republice

Srovnávací zpráva uvádí zásadní rozdíl v časnosti zahájení logopedické péče pacienta po poškození mozku a v četnosti poskytované následné logopedické péče.

Telemedicina jedna z možností jak zajistit zvýšenou dostupnost následné péče pro osoby s afázií v České republice a Norsku.

Projekt realizován v rámci bilaterální iniciativy Fondů EHP 2014-2021.

Praha dne 12. 11. 2019 – Cerebrum dnes zveřejnilo srovnávací zprávu o následné péči o osoby s afázií v Norsku a České republice. Zpráva uvádí, že pro pacienty s afázií je pro úspěšnou rehabilitaci zásadní včasnost zahájení logopedické terapie a její zvýšená frekvence až pětkrát týdně. Projekt byl realizován ve spolupráci s norským partnerem Afasiforbundet i Norge (pacientská organizace pro osoby s afázií), za podpory Fondů EHP 2014-2021. Frekvence terapií je v České republice na mnoha pracovištích limitovaná možnostmi personálními, časovými a finančními na straně organizací a zejména finančními na straně klientů. Intenzita terapie v ČR je velmi různorodá, zpravidla probíhá jednou týdně až jednou za 3 měsíce. Zatímco v Norsku pacienti dostávají intenzivní terapii pětkrát týdně po dobu dvou měsíců. Přitom právě intenzivní logopedická terapie se v zahraničních výzkumech ukazuje jako efektivnější (Sanjit et al., 2003; Brady et al., 2016; Villringer et al., 2017; Heikkinen et al., 2018). V Norsku se také potýkají s problémem nedostatku logopedů navíc pacienti musí překonat daleko větší vzdálenosti z místa bydliště do místa poskytování léčby. Proto v Norsku spustili pilotní projekt „Telerehabilitace“, která se ukázala jako velmi efektivní metoda v terapii afázie srovnatelná s osobním kontaktem. Cerebrum jako pacientská organizace poskytující terapeutickou pomoc osobám po poškození mozku chce využít zkušenosti získané během této bilaterální spolupráce a za podpory norského partnera spustit pilotní projekt i v České republice. Konec.

24.říjen 2019 - NETRADIČNÍ FASHION SHOW KDE MÓDA MAŽE ROZDÍLY

Charitativní módní přehlídka Kde móda maže rozdíly, kterou pořádalo sdružení Cerebrum pro podporu povědomí veřejnosti o omezení osob se získaným poškozením mozku se uskutečnila od 18:00 hodin v Atriu Nile House Karolínská 654/2 v Praze 8 dne 24.10.2019
Koncept módní přehlídky vznikl jako reakce sdružení na potřebu zahájit dialog s veřejností o situaci a postavení osob se získaným poškozením mozku ve společnosti.

Na přehlídce vystoupil čestný host pan Václav Neckář, který stručně pohovořil o jeho vlastní zkušenosti s touto situací.

"Chápeme, že je to obtížné téma, pokud nemáte vlastní zkušenost s touto situací, nebo se ve vaší blízkosti osoba s tímto postižením nevyskytuje“ řekla Jana Dobrkovská, ředitelka sdružení a dodala: „Myslíme si, že oblast denní činnosti jako je snaha se dobře obléknout, může být to pravé nad čím se tyto dva světy mohou potkat.“

Přehlídky se vedle profesionálních modelek a modelů zúčastnili dva klienti Cerebra s pohybovým omezením po poškození mozku.

Chůzí po mole tak ukázali, že móda může mazat rozdíly. Všichni členové realizačního týmu a partneři pracovali na této akci pro bono.

VIDEO Z AKCE https://www.youtube.com/watch?v=Oj2VhU_bfTIŘíjen 2019 - Bilaterální iniciativa s norským partnerem

V první týdnu v říjnu jsme navštívili naši norskou partnerskou organizaci AFASIFORBUNDET i NORGE, která v Norsku podporuje osoby s afázií. Srovnávali jsme postup terapie a péče o tyto osoby v Norsku a v České republice. Výsledkem našeho setkání bude zpráva o hlavních rozdílech v přístupu k péči o osoby s afázií a návrh opatření pro zlepšení situace osob s afázií v ČR.


Projekt financovaná za přispění dotace Hejtaman Sředočeského Kraje

Říjen 2019 - Rekondiční pobyt


V pátek 18.10. jsme se vrátili z rekondičního pobytu v Choceradech, kde jsme od neděle společně cvičili, rehabilitovali, procvičovali paměť a zejména si užívali báječného počasí a atmosféry. Stala se z nás všech super parta a uděláme vše proto, abychom se v příštím roce mohli znovu setkat a užít si všechny aktivity!

Projekt je spolufinancován z dotace fondu Hejtmana Středočeského Kraje

Červen 2019 - Cerebrum v TV Seznam

Dopad finančních škrtů na fungování neziskových organizací pociťujeme také v Cerebru. O této situaci, která se netýká pouze našeho sdružení, natočila Televize Seznam reportáž. Prohlédnout si ji můžete na linku ZDE
Jsme od 15. minuty záznamu.


Naši partneři

Spolupráce s ZNESNÁZE21

Spolupracujeme  s dárcovskou platformou ZNESNÁZE21, projektem Nadačního fondu pomoci.

Hledáte způsob, jak financovat léčbu? Dárcovská platforma ZNESNÁZE21  vám pomůže získat prostředky na překonání tíživé situace. Sbírku založíte online a zabere vám to jen pár minut.

NEBOJTE SE A PŘISPĚJTE

Peníze od vás pomohou přímo pacientům a jejich rodinám.
Číslo účtu je2100861130/2010

NAŠE SLUŽBY

ERGOTERAPIE

Ergoterapie se zaměřuje na zlepšení samostatnosti a soběstačnosti klientů s respektováním jejich individuálních potřeb. Ergoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který Vám může poskytnout pomoc v mnoha oblastech, omezujících kvalitu vašeho každodenního života. 

Ergoterapie je ideální volba pro Vás, jestli potřebujete:

  • Pomoc s nácvikem každodenních činností (přesunů z lůžka na mechanický vozík/ na toaletu, koupání, oblékání, osobní hygieny, příjmu potravy)
  • Cvičení zaměřené na funkci horních a dolních končetin (zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly)
  • Nácvik jemné motoriky (uchopení a držení předmětů, koordinace oko-ruka)
  • Doporučit a nacvičit používání kompenzačních pomůcek (navlékače ponožek a knoflíků, příborů se speciálním úchopem atd.)
  • Poradit s možnostmi bezbariérové úpravy domácího prostředí 
  • Zlepšit úroveň kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řeč) 
  • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

Cena terapie
280 Kč - 60 minut individuální 

Terapeut: Ergoterapeut  

LOGOPEDICKÁ KONZULTACE

Po získaném poškození mozku může dojít k narušení schopnosti komunikovat. Cílem individuální logopedické konzultace je co možná nejvíce podpořit obnovení této schopnosti. Klient, popř. jeho nejbližší jsou edukováni o možnostech a způsobech domácího tréninku včetně doporučení či poskytnutí pracovních materiálů a pomůcek. Podle individuálních potřeb klienta mohou být nabídnuty náhradní způsoby komunikace. 
Cena terapie

 280 Kč  - 60 minut individuální 

Terapeut: speciální pedagog - Logoped 

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Kognitivní neboli poznávací procesy nám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem nás. Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří paměť, pozornost, myšlení, zpracovávání informací, verbální či zrakově-prostorové schopnosti a také výkonná (exekutivní) složka našeho jednání. Při poškození mozku často dochází k narušení jedné nebo vícerých jmenovaných oblastí. Mohou se objevit problémy s koncentrací, krátkodobou pamětí, sníženou schopností učit se novým věcem či orientovat se v méně známém prostředí. Trénink kognitivních funkcí je souborem úloh a cvičení, který se na tyto potíže zaměřuje s cílem zlepšit jednání v aktivitách každodenního života. Jako doplněk nabízíme klientům počítačový program Happy neuron k domácímu tréninku.

Cena terapie
200 Kč - 90 minut skupinová

250 Kč - 60 minut individuální 

Vyšetření kognitivních funkcí a vypracování zprávy 

Klient Cerebra 300 Kč

ostatní 500 Kč

Terapeut: Psycholog 

PODPORA PEČUJÍCÍCH

V září 2019 odstartovalo Cerebrum  dvouletý podpůrný program - cyklus přednášek a aktivit svépomocného charakteru. Program je určen především pro neformální pečující o lidi po cévní mozkové příhodě či úrazu mozku, na kterých dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita většinou závisí. Při svých seminářích a diskuzích se přednášející, mezi nimiž jsou například neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut nebo sociální pracovnice, zaměřují na edukaci a zprostředkování informací především z oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikaci mezi pacientem a pečujícím, psychohygienu či prevenci syndromu vyhoření. V rámci podpůrných svépomocných aktivit tvoříme, vaříme, hrajeme hry, cvičíme aj. Členové však získávají především bezpečný prostor a příležitost vzájemně si předávat a sdílet cenné zkušenosti. 

Podporu nabízíme osobám se ZPM a jejich blízkým a pečujícím ZDARMA v rámci projektu Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM - CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272. Projekt je financován Evropským sociálním fondem Operační program Zaměstnanost.

PsychoLOGICKÁ PORADNA

Poradna nabízí podporu klientům se získaným poškozením mozku, ale i jejich blízkým v psychicky náročnějších situacích. Pomáhá zvládat změny, které nastávají, a překonávat s tím související problémy, ať už v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci konzultací s psychologem je možné probrat aktuální i dlouhodobější prožívání těchto situací, zvážit možnosti, jak přispět k jeho zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.


Cena terapie
280 Kč - 60 minut individuální

Terapeut:  psycholog 

FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pomůžeme vám dosáhnout optimální funkce pohybového systému a zvýšit zlepšení posturální stability. Provádíme trénink mobility, chůze, nácvik relaxace a trénink aktivní hybnosti horních a dolních končetin.

Cena terapie
280 Kč - 60 minut individuální

Terapeut: Fyzioterapeut

 PROJEKTY 

Zvýšení odolnosti specifických ohrožených skupin při výpadku zdravotních a sociálních služeb

Projekt TL04000057 v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA TA ČR
Doba realizace projektu: 10/2020 – 09/2022
Hlavní řešitel: Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.
Další účastník: SOLIDITA s.r.o.

Cílem našeho projektu je zvýšení odolnosti vybraných vysoce zranitelných cílových skupin vůči negativním dopadům epidemií a dalších krizových situací (srovnatelných s pandemií COVID-19) v souvislosti s výpadkem či omezením péče, jež způsobily a způsobují významné zhoršení zdravotního stavu a sociální frustraci dané skupiny a následné zbytečné finanční a kapacitní zatížení zdravotnického a sociálního systému. 

Projekt je rozdělen do dvou etap:

· výstup první etapy projektu je zaměřen na detailní analýzu příčin a dopadů krizové situace na cílové ohrožené skupiny, na dopady ve zdravotní péči, v oblasti sociálních služeb, dalších veřejných služeb a na celkovou kvalitu života

· výstup druhé etapy projektu navrhne prakticky uplatnitelná doporučení ke zvýšení odolnosti cílových skupin ve formě výzkumné zprávy a sady nástrojů (tzv. toolkit).

Hlavním finančním podporovatelem projektu je Technologická agentura ČR, organizační složka státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Erasmus +

Evropská spolupráce a inovativní partnerství pro podporu sportovní aktivity osob po mozkové příhodě

leden 2020 až prosinec 2022

Cerebrum je součástí mezinárodního výzkumného týmu, jehož cílem je vývoj, implementace a přenos inovativních postupů souvisejících s fyzickou aktivitou zvyšující zdraví u křehkých jedinců, jako jsou pacienti po mozkové příhodě. Našimi partneři jsou aktéři ve sportu, rehabilitační centra, zdravotnická fakulta, sociální sdružení a skupiny profesionálních pedagogů z Chorvatska, Itálie, Lotyšska a Řecka. Chcete vědět více? napište na email reditel@cerebrum2007.cz nebo navštivte webové stránky projektu European collaborative and innovative partnership to promote physical activity after stroke event MY WAYNorské fondy

Srovnávací zpráva následné péče pro osoby s afázií v partnerských zemích

září - listopad 2019

Srovnávací zpráva na téma péče o osoby s afázií v Norsku a v České republice s cílem najít v obou zemích společné přenositelné postupy a vzájemná obohacení v možnostech následné péče o tuto skupinu pacientů.

Výzkum dostupnosti rehabilitace a služeb pro občany po poranění mozku v České republice

říjen 2008 až březen 2009

Výzkum byl zaměřený na zjištění zkušeností osob po poranění mozku s dostupností rehabilitace, podpory a služeb byl realizován v časovém rozmezí říjen 2008 až březen 2009. Samotnému kvantitativnímu sběru dat pomocí dotazníků předcházel kvalitativní sběr dat pomocí rozhovorů, který se zaměřil na celkové zkušenosti a změny životního stylu osob po poranění mozku